Kotka/Kotka, rakennuspalo: pieni

Kotka
пожар в здании

20.10.2021 10:04:50 Kotka/Kotka rakennuspalo: pieni

Saman alueen hälytykset

Hälytystyyppi paikkakunta
пожарная тревога
Kotka

28.06.2022 23:09:18 Kotka/Kotka palohälytys

пожарная тревога
Kotka

28.06.2022 16:11:19 Kotka/Kotka palohälytys

пожарная тревога
Kotka

28.06.2022 15:21:57 Kotka/Kotka palohälytys

пожарная тревога
Kotka

28.06.2022 12:21:55 Kotka/Kotka palohälytys

пожарная тревога
Kotka

28.06.2022 05:56:26 Kotka/Kotka palohälytys