Kotka/Kotka, rakennuspalo: pieni

Kotka
пожар в здании

20.10.2021 10:04:50 Kotka/Kotka rakennuspalo: pieni

Saman alueen hälytykset

Hälytystyyppi paikkakunta
пожарная тревога
Kotka

23.05.2022 10:41:59 Kotka/Kotka palohälytys

дорожно-транспортное происшествие
Kotka

23.05.2022 09:36:16 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni

пожарная тревога
Kotka

21.05.2022 18:11:52 Kotka/Kotka palohälytys

пожарная тревога
Kotka

21.05.2022 17:12:57 Kotka/Kotka palohälytys

предотвращение ущерба
Kotka

21.05.2022 14:14:52 Kotka/Kotka vahingontorjunta: pieni