Kotka/Kotka, rakennuspalo: pieni

Kotka
rakennuspalo

30.07.2021 17:33:05 Kotka/Kotka rakennuspalo: pieni