Kotka/Kotka, rakennuspalo: pieni

Kotka
rakennuspalo

20.10.2021 16:38:01 Kotka/Kotka rakennuspalo: pieni