Kotka/Kotka, rakennuspalo: pieni

Kotka
rakennuspalo

20.10.2021 10:04:50 Kotka/Kotka rakennuspalo: pieni