Kotka/Kotka, rakennuspalo: pieni

Kotka
rakennuspalo

19.09.2021 11:55:24 Kotka/Kotka rakennuspalo: pieni